Onda krafter kan och vill störa vår infrastruktur

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och distrubitionen är mycket sårbar. Tillsammans gör detta att vårt vatten utgör ett prioriterat mål för våra fiender. Ett lager med Blue Can är en enkel åtgärd för att säkarställa din tillgång till rent och tryggt dricksvatten - när en attack har inträffat.  

Terrordåd hotar vår vattenförsörjning

Den sammantagna terrorhotnivån i Sverige befinner sig alltjämnt på en förhöjd hotnivå. Inom ramen för denna hotnivå ryms att terrorattentat kan ske i närtid. Det finns individer både i Sverige och utomlands som betraktar terrorattentat mot mål i Sverige som både legitima och eftersträvansvärda.
Ett eventuellt terrorattentat kan planeras eller genomföras på uppdrag av aktörer såväl i Sverige som utomlands, men kan även utföras på eget initiativ.
Terrorister vill skapa så stor skada som möjligt. De drar sig sällan för att ta till okonventionella tillvägagångssätt och metoder.

Biologiska stridsmedel

Biologiska vapen är vapen som baseras på levande organismer. Termen avser oftast varianter av sjukdomar som mjältbrand eller smittkoppor, som av vetenskapsmän raffinerats för att vara extra smittsamma och svårbotade. Biologiska vapen räknas som massförstörelsevapen och finns tyvärr att tillgå världen runt - även på den svarta marknaden.
Genom att kontaminera en vattentäkt eller ett vattensystem med lämpligt biologiskt stridsmedel, sprider man snabbt omfattande allvarliga sjukdomsfall och allmänn panik.
Mycket små mängder krävs för att nå en förödande effekt - i vissa fall omgående och i andra fall först efter några dagar.

Kemiska stridsmedel

Kemiska vapen, eller C-stridsmedel som de även benämns som, är vapen baserade på kemikaliers giftighet. Kemiska vapen räknas som massförstörelsevapen. Dessa skapas med viss enkelhet i laboratorium och kan ges en stor bredd av olika verkanstyper - ofta med dödlig utgång.
Islamiska Staten (IS) visade sig förbereda enklare typer av kemiska stridsmedel, där syftet var att i terrorsyfte sprida detta gift genom dricksvatten. Deras makabra tester visade att den som utsatts först blev illamående och febrig och därefter började mage och hjärna att svullna. Den utsatte var död inom tio dagar. IS beskrev medlet som "ett perfekt dödligt gift" -eftersom det är svårt att upptäcka och har fördröjda symptom.

Krig eller oro i vårt närområde

Ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Sverige blir oundvikligen påverkat om en säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i vårt närområde. 
Det är inte osannolikt att främmande makt, i ett tidigt skede och oavsett om Sverige är direkt inblandade i konflikten eller ej, kommer att utsätta oss för omfattande störoperationer.
Vi måste räkna med kraftfulla cyberattacker och rena sabotage mot våra kommunikationsnät och vår infrastruktur - däribland vår el- och dricksvattenförsörjning. Detta syftar till att försvåra vår egen mobilisering och vår förmåga att påverka den rådande situationen.
 

"redan idag stresstestar främmande makt våra system och förbereder sig för framtida krig"


Sverige är ett högteknologiskt land, på gott och ont. Merparten av vår samhällsviktiga infrastruktur styrs och kontrolleras av datorer och nätverk. Med rätt kunskap, resurser och medel, är det inte svårt att lamslå hela landsändar - genom välriktade cyberattacker eller väl planerade vapeninsatser mot strategiska punkter. Tröskeleffekten för att utsätta oss för en sådan attack är låg - det är mycket svårt att påvisa vem som verkligen står bakom attacken. 

Kan du lita på ditt vatten?

Alla svenska medborgare uppmanas att lagra en erforderlig mängd dricksvatten i hemmet, t ex i vattendunkar. Myndigheterna rekommenderar ett lager som säkerställer ditt behov för minst 3-7 dagar. Räkna med minst 3 liter per dag och person enkom för dryck.  
Hur länge vattnet kan stå i vattendunkarna, avgörs av en mängd av parametrar, t ex vattnets ursprungliga kvalité, dunkarnas beskaffenhet, förvaringstemperatur, solljus m.m. Den allmänna rekommendationen är att vattnet bör bytas ut inom någon vecka. Du måste själv säkerställa kvalité och renhet på det vatten du lagrar. Säkerställ att det inte innehåller för höga halter av kemikalier, bakterier och virus - de senare har en tendens att växa i mängd och omfattning vid lagring.
Var uppmärksam på risken av förekomst av kemiska eller biologiska stridsmedel. 

Blue Can nödvatten skapar trygghet

Blue Can nödvatten är ett absolut rent dricksvatten - helt utan tillsatser. Vattnet förvaras hermetiskt skyddat - i 50 år - i sina aluminiumburkar och påverkas inte av vare sig bakterier, virus, solljus - eller av kemikalier och B/C-stridsmedel.